แพ็คเกจมัลดีฟ รวมโปรโมชั่น เดินทางด้วยตนเอง - PackageMaldives.com

แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟ
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ


 
มัลดีฟส์
 
ขั้นตอนการเตรียมตัว

 

 

 
แพ็คเกจเดินทางด้วยตนเอง
 

 

ตัวอย่างแพ็คเกจเดินทางด้วยตนเอง

สายการบินแนะนำ
1. Bangkok Airways (PG)
2. Srilankan Airlines (UL)

 

 

ตัวอย่าง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

BKK - MLE  : PG711  09.30 - 11.45
MLE - BKK  PG712  12.45 - 19.05

วันแรก ของการเดินทาง    Bangkok – Maldives   ( - / L / D )

07.00 น.

   ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง
   * สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เค้าน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที

   ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
   ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 เช็คอินที่แถว F เค้าน์เตอร์ F01-F15
    ตย.การกรอก ตม.ไทย   Click           

 09.30 น.

   ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์ด้วย เที่ยวบินที่ PG711

11.45 น

   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
    ตย.การกรอก ตม.มัลดีฟส์  Click

   หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เค้าน์เตอร์รีสอร์ทที่ท่านไปพัก
   ในระหว่างนี้จะมีพนักงานคอยให้บริการบริการ และ นำท่านสู่รีสอร์ท

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

วันที่ 2 3 4 ... ของการเดินทาง   ( B / L / D )

เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

   อิสระให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมสนุกสนานกับทางรีสอร์ท เช่น บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น,
   กิจกรรมทางน้ำ (ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามกับทางรีสอร์ทที่ท่านพัก)
   หรือ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

วันสุดท้าย ของการเดินทาง    Maldives – Bangkok   ( B / - / - )

เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
   * เก็บสัมภาระเพื่อทำการ
Check Out ออกจากรีสอร์ท

 08.00 +

   ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ (อยู่ที่ทางรีสอร์ททำการนัดเวลา)

12.40 น.

   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ PG712

19.50 น.

   กลับถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

 

  กลับด้านบน

 

ตัวอย่าง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

BKK - CMB - MLE  :  BKK - CMB  UL403  09.00 - 10.50  /  CMB - MLE  UL115  13.35 - 14.30
MLE - CMB - BKK   
MLE - CMB  UL104  20.35 - 22.35  /  CMB - BKK  UL402  01.15 - 06.15

วันแรก ของการเดินทาง    Bangkok – Maldives   ( - / - / D )

07.00 น.

   ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง
   * สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เค้าน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที

   ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
   ชั้น 4 ทางเข้าประตู 9 เช็คอินที่แถว S  (แจ้งพนักงานว่าไปปลายทางมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 
    เจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass 2 ส่วน คือ ส่วนที่ออกจากกรุงเทพฯ และส่วนที่เปลี่ยนเครื่องเข้ามัลดีฟ)
    ตย.การกรอก ตม.ไทย   Click    

 09.00 น.

   ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB)  " BKK - CMB "
   ประเทศศรีลังกาด้วย เที่ยวบินที่ UL403

 10.50 น.

   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB) ประเทศศรีลังกา
   เมื่อทางลงมาจากเครื่องแล้วให้ท่านเช็คหมายเลข ของ Flight ที่เราจะบินต่อ เช่น UL115
   จากจอมอนิเตอร์ในสนามบิน หรือถ้าไม่เเน่ใจให้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที
   แล้วเดินไปรอขึ้นเครื่อง ที่ Boarding ตาม Gate ที่ระบุว้ใน Boarding Pass

 13.35 น.

   ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์  " CMB - MLE "
   ประเทศศรีลังกาด้วย เที่ยวบินที่ UL115

14.30 น

   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์ 
    ตย.การกรอก ตม.มัลดีฟส์  Click

   หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เค้าน์เตอร์รีสอร์ทที่ท่านไปพัก
   ในระหว่างนี้จะมีพนักงานคอยให้บริการบริการ และ นำท่านสู่รีสอร์ท

   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

วันที่ 2 3 4 ... ของการเดินทาง   ( B / L / D )

เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

   อิสระให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมสนุกสนานกับทางรีสอร์ท เช่น บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น,
   กิจกรรมทางน้ำ (ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามกับทางรีสอร์ทที่ท่านพัก)
   หรือ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

วันสุดท้าย ของการเดินทาง    Maldives – Bangkok   ( B / L / - )

เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
   *เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท
    ท่านยังใช้บริการของรีสอร์ทได้ตามปกติ โดยแนะนำให้ท่านเก็บของที่จำเป็นต้องใช้ไว้ในกระเป๋าเล็ก

 

 

 * บ่าย
   ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
   * แล้วเเต่รอบของเรือ หรือเครื่องบินน้ำ ซึ่งทางรีสอร์ทจะเป็นผู้นัดหมายเวลา ออกจากรีสอร์ท

ในกรณีที่ท่าน นั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวชม เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์
ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง
   ทำการเช็คอินด้วยตนเอง และ  แจ้งพนักงานว่าไปปลายทางกรุงเทพฯ ประเทศไทย
    เจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass 2 ส่วน คือ ส่วนที่ออกจาก มาเล่ และส่วนที่เปลี่ยนเครื่องเข้า กรุงเทพ

20.35 น.

   ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB)  " MLE - CMB "
   ประเทศศรีลังกาด้วย เที่ยวบินที่ UL104

 22.35 น.

   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB)  " CMB - BKK "
   เมื่อทางลงมาจากเครื่องแล้วให้ท่านเช็คหมายเลข ของ Flight ที่เราจะบินต่อ เช่น UL402
   จากจอมอนิเตอร์ในสนามบิน หรือถ้าไม่เเน่ใจให้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที
   แล้วเดินไปรอขึ้นเครื่อง ที่ Boarding ตาม Gate ที่ระบุว้ใน Boarding Pass

01.15 น.

   + 1 วัน  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ UL402

06.15 น.

   กลับถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

 

  กลับด้านบน

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com