แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจมัลดีฟส์ Free and Easy - Kuredu Island Resort Maldives
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'
 

 KUREDU ISLAND RESORT MALDIVES

 

 ที่ตั้ง
 ระยะทางจากสนามบิน km.
 การเดินทาง Seaplane 35 นาที

 จำนวนห้องพัก วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

**รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 

 

 • KUREDU ISLAND RESORT   
 • MEAL PLAN : Full Board                
 • TRANSFER : SEA PLANE
 

 

 

 

 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

02-237-7877

 

 

 

 

 

Garden Bungalow (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3) – All Inclusive
Beach Bungalow (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3) – All Inclusive
Beach Villa (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3)
Jacuzzi Beach Villa (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3)
Sangu Water Villa (Maximum Adults 3)
Sangu Water Villa Honeymoon Suite (Maximum Adults 3)
Sultan Pool Villa Honeymoon Suite (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3)
Sultan Pool Villa Family Suite 2 Bedroom (Maximum Adults 2 + Child 2 Or Adults 3 Each Room)

 

 

 

 

 

 

 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป
       รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 2559   ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,000 บาท    /   เด็ก ท่านละ 4,500 บาท
            31 ธันวาคม 2559   ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 5,000 บาท  
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
      Seaplane  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
      Full Board   (อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม) สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
            All Inclusive  ผู้ใหญเพิ่ม 2,000 บาท /คน/คืน   และ เด็ก เพิ่ม 1,000 บาท /คน/คืน 
            All Inclusive Gold  ผู้ใหญ 3,000 บาท /คน/คืน   และ เด็ก 1,500 บาท /คน/คืน 
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •               * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
            * ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
            * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
               ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
KUREDU ISLAND RESORT MALDIVES

 

The All Inclusive Plus Package includes:

 • Breakfast (0800-1030) , Lunch (1300-1430) , and Dinner (1930-2130) , Served in the Bonthi Restaurant for guests in the Garden Bungalows and Beach Bungalow, in the Koamas  Restaurant for guests in Beach Villas and Jacuzzi Beach Villas, in the Sangu Restaurant for guests in the Sangu Water Villas, in the ‘O’ Restaurant for guests in the nearby Beach Villas, and Sultan Villa guests choose where they prefer to dine, featuring “all you can eat” buffets with a variety of menus to please everyone’s taste.
 • Afternoon Tea served from 1500 to 1800 in the Babuna Bar for guests in all room categories
 • 50% Discount on Regular Food items at Franco’s , Far East and The Beach Restaurants. (Not valid for any special events)
 • Unlimited “all you can drink” alcoholic and non-alcoholic beverages , by the glass only, as follows:
  Kuredu Bottled Water (1.0 ) – Non – Carbonated, House Brand
  Soft Drinks – Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, Bitter Lemon, Iced Tea, Tonic and Soda
  Fruit  Juice – Packet
  Beer – Draught
  Instant Coffee, Tea, Iced Coffee, Iced Tea – Freshly Brewed, not canned
  House Table Wine – Red, White and Rose
  House Brand Spirits – Gin, Vodka, Rum, Whisky, Tequila and Brandy
  Selection Of Cocktails and Mocktails (House Brand Spirits)
  50% Discount on Premium and Special Cocktails and Other beverage (except Wine
 • Beverages and served from 0900 – 0130

 

 

The All Inclusive Plus Package includes  (continued):

 • Mini Bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows:
  Kuredu Bottled Water (1 Litre) – Non – Carbonated, House Brand,
  Soft Drinks – Coke, Diet  Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, Tonic and Soda,
  Beer – Canned,
  Coffee, Tea, Iced Coffee and Iced Tea
  The Mini Bar is refilled once per day per a regular schedule.
 • One Sunset Cruise, regularly scheduled
 • One ½ hour Group Snorkeling Lesson (equipment not included) regularly scheduled
 • One ½ hour Group Windsurfing Lesson (equipment  included) regularly scheduled
 • One ½ hour Group Golf Driving Range Lesson (equipment  included) regularly scheduled
 • Free use of the Fitness Center, daytime use of the Tennis, Volleyball and Badminton Courts; Table Tennis , Billiards, Snooker, Darts and Football pitch (equipment  included)


 

The All Inclusive Plus Package does not include:

 • Food from other Resort Restaurants, Room Service, the Gift Shops, Mini Bar items not listed above and Excursions;
 •  Beverage from Room Service, the Gift Shops, Mini Bar Item Listed above, wines from the guest room wine cooler, Sports Center, Sai Kotari, Sunset Bar and Excursions
 • Food and Beverage from the Sangu and “O” Restaurants and Bars for Garden and Beach Bungalow guests;
 • Beverage not listed above, such as: Premium Cocktails and Shooters, other Liquors, Liqueurs, Selections from the Wine List, Fresh Fruit Juice, Espresso, Cappuccino and other special coffees

Important Points:

 • Beverage is for your own consumption, served one glass at a time, while at the Resort’s Restaurants or Bars;
 • All guests registered in the same room must be on the All Inclusive Plus Package;
 • Alcoholic beverage will not be served to anyone younger than 18 years of age;
 • Kuredu accepts only guests of age 18 years and older in the Sangu Restaurant and Bar guests of age 12 years and older in “O” Restaurant and Bar;
 • Management reserves the right not to serve alcoholic beverage to inebriated guests;
 • There are no refunds of substitutions, nor and any benefits transferable to another guest;
 • The All Inclusive Plus Package is available only for the gust’s entire length of stay

Procedures:

 • Guests must sign all Food & Beverage bills, except for your buffet meals. Bills do not incuse prices and no charges will be posted to your hotel account for those benefits included in your All Inclusive Plus Package;
 • All Inclusive Plus Package benefits may be enjoyed until the time the guest departs form the Resort;
 • Please remember that charges not included in the All Inclusive Plus Package must be paid upon check-out;
 • If you have any questions, please contact reception or your Tour Guide

 

HONEYMOON BENEFITS
Complimentary Fruit Plate and Bottle of Sparkling Wine upon arrival

WEDDING ANNIVERSARY                
Complimentary Fruit Plate and Bottle of Sparkling Wine upon arrival

 
 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com