แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
   4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'

 ANGAGA ISLAND RESORT & SPA MALDIVES
Angaga Island Resort & Spa Maldives มัลดีฟ

 


 ที่ตั้ง  South Ari Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน 85 km.
 การเดินทาง  Seaplane 25 min

 จำนวนห้องพัก
70 วิลล่า

 

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

** รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 
 • ANGAGA ISLAND RESORT & SPA  
 • MEAL PLAN : ALL INCLUSIVE                          
  TRANFER :
  SEAPLANE
 3 วัน 2 คืน   ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  
รหัสแพ็คเกจ: GPMVANGG005

 

ANGAGA ISLAND RESORT & SPA
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Seaplan + All Inlcusive


11 – 30 APRIL 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Superior Room 33,600 31,800 41,700 18,000 41,700 39,000 53,900 22,200
Water Bungalow 37,200 34,500 49,000 18,000 47,100 42,500 64,900 22,200
Superior Water Bungalow 37,800 34,400 50,100 18,000 48,000 43,000 66,500 22,200
** Compulsory Christmas Eve Supplement 24th Dec 17  Adult 3,400 Baht/Pax, Child 1,700 Baht/Pax(6-12 Years)
** Compulsory New Year Eve Supplement 31st Dec 17 Adult 3,400 Baht/Pax, Child 1,700 Baht/Pax(6-12 Years)
** All the arrivals between 26th Dec 17 – 6th Jan 18, minimum stay should be 7 nights or will be charged for minimum 7 nights
 

  กลับด้านบน

 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท                         
 •      ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
     
   ระหว่างการเข้าพัก วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 รีสอร์ทบังคับการเข้าพัก 7 คืน
      รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 2560 ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,300 บาท และ เด็ก ท่านละ 1,700 บาท
            31 ธันวาคม 2560 ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,300 บาท และ เด็ก ท่านละ 1,700 บาท
      เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Villa ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
      Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
       Seaplane  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
       All Inclusive  อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น / เครื่องดื่มตามรายการ
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
       บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
       ฟรี บริการ Wi-Fi บริเวณ Main Bar และ Sun Down Bar
       ฟรี กิจกรรมดำน้ำตื้น หรือ ทัวร์ล่องเรือโดนี่ (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก)
       ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 

 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              - ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               - ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
               - ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
               - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว
              ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่ได้รับมาจากทางรีสอร์ท
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)

 •   การยกเลิกการจอง
 •              *ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            *ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA MALDIVES

 

The following are included in the all-inclusive package;

MEALS:
Half Board Plus = Breakfast & Dinner at the main restaurant
All Inclusive = Breakfast, Lunch & Dinner at the main restaurant

Unlimited beverages as follows;
- Bottled water - Carbonated soft drinks; Coca Cola, Sprite, Fanta Orange, Bitter Lemon, Tonic Water, Soda Water & Iced Tea - Canned Juices; Orange, Pineapple, Apple, Grapefruit & Tomato - Beer - House wine
(Red, White & Rose) - House spirits - Cocktails - Tea & Regular Coffee
- Sandwiches & Cakes : Mid morning – from 10 .00 am to 11.30 am
- Afternoon from 15.00 pm to 17.00 pm

NB: A) All the above drinks (except Mineral Water) are served by glass. Guests are requested to sign all
bills for our accounting purpose.
B) Facilities and services which are not included in this sheet will be charged at normal hotel rates.
C) The following are not included; - Fresh fruit juices - Premium brand spirits, Wine and Champagne - Cappuccino & Espresso

ACTIVITIES: One Half day free excursion by Slow Boat (Dhoni) (Snorkeling trip or Half day Excursion)
Snorkelling: Snorkeling equipment available from the reception - Lost or damaged equipment will be charged at cost - All equipment to be returned 8 Hrs prior to departure time Free usage of fitness centre, daytime usage of badminton court, games room (darts, table tennis)

D) The above facilities and services are strictly for personnel use of “All Inclusive “ guests ,
therefore those offered to other “Non All Inclusive” guests at your request will be charged at
the hotel normal prices.

E) All the bills charged to the All Inclusive package will be indicated All Inclusive.
Any bills
without All Inclusive will be automatically charged at normal hotel rates. Please ensure that you
check all your bills before signing, as your signature authorizes all transactions.

 

 

COMPLEMENTARY

 • Honeymooners: Beach dinner, honeymoon cocktail will be provided and bed will be decorated with fresh flowers.
 • Wedding Anniversary: Bottle of Sparkling Wine will be provided
 • Birthday: Birthday Cake will be provided on Birthday night and bed will be decorated with fresh flowers.
 • Welcome Drink will be provided on arrival to each client.
 • The above items are on complementary for entitled guests only.
 • The above information should be given with the bookings.

 


  กลับด้านบน

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com